Mugs Coffee Tournament #3

Mugs Coffee Tournament #3
نتایج بعد از دور 4

chess:manager
نام خانوادگی ریتینگ امتیاز
1. Hawfield, Josh 1300 4.0
2. Pineda-Bermudez, Mario 2000 3.0
3. Romantini, Julio 1000 3.0
4. Corbin, Justin 1000 2.0
5. Castillo, Christian 1000 2.0
6. Leise, Noah 1000 2.0
7. Vasam, Sai 1000 2.0
8. Adrian, Nicolas 1000 2.0
9. Marquis, Edwin 1000 2.0
10. Coomer, Brad 1000 1.0
11. Alzayer, Ali 1000 1.0
12. Alhashem, Hayden 1000 1.0
13. Kellogg, Cora 1000 1.0
14. Ha, Crystal 1000 1.0
15. Franco, Bryan 1000 0.0
16. Cassidy, Mira 1000 0.0
17. Ames, David 1000 0.0
chess:manager