Otwarty Turniej Szachowy dla Przedszkolaków i Uczniów Klas I-III o Puchar Siostry Dyrektor PN Nr 6 w Białymstoku

27.05
2023
Date
Bialystok
POL
City
10'
Tempo
6/6
Rounds

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY II OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR

SIOSTRY DYREKTOR PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 6 ZGROMADZENIA SIÓSTR

MISJONAREK ŚW. RODZINY W BIAŁYMSTOKU – 27.05.2023

I. CEL ZAWODÓW:
• Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci oraz podnoszenie umiejętności gry.
• Umożliwienie rywalizacji sportowej początkującym szachistom oraz zbierania doświadczeń
turniejowych.
• Wspieranie rozwoju uzdolnionych dzieci.
• Pożyteczne spędzenie wolnego czasu.
II. MIEJSCE ROZGRYWEK:
• Przedszkole Niepubliczne Nr 6 w Białymstoku, ul. Zielna 16 (sala teatralna)
III. ORGANIZATOR:
• Fundacja Kuźnia Talentów w Białymstoku, Marzena Kurnicka - tel. 505 181 685
• Sędzia główny: Tomasz Kozłowski
IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW:
• Startują wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie
klas I-III ze szkół podstawowych. Limit miejsc na turnieju wynosi 60 –
decyduje kolejność zgłoszeń.
V. SYSTEM GRY:
• 6 rund systemem szwajcarskim.
• Tempo gry: po 10 minut na całą partię
• Wszyscy uczestnicy turnieju grają w jednej grupie.
• Początek gry o godzinie 15:00.
• Zapisy oraz wpisowe w wysokości 50 zł przyjmowane będą do czwartku przed turniejem poprzez:
- serwis turniejowy: https://www.chessmanager.com
• Szczegółowe wyniki:
- na stronie internetowej Kuźni Talentów: www.kuzniatalentow.com.pl oraz na facebooku
- serwis turniejowy: chessmanager.com
VI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW:
O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika. W przypadku
równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decydują kolejno: średni Buchholz, pełny
Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.
VII. WPISOWE:
• Wpisowe od zawodnika wynosi 50 zł i należy je wpłacić do czwartku przed turniejem. W miejscu
uwagi należy podać nazwę przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko.
VIII. NAGRODY INDYWIDUALNE:
• Puchar za I miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych oraz puchar za I miejsce w kategorii
wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, puchar dla najmłodszego uczestnika
turnieju, dyplomy i upominki za pierwsze trzy miejsca w kategorii uczniów szkół podstawowych
oraz za pierwsze trzy miejsca w kategorii wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ,
medale dla wszystkich uczestników.
IX. USTALENIA KOŃCOWE:
• W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.
• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie.
• Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora
podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają
zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach
społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych
(np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być
wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie
wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona.
Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
komunikatu organizacyjnego.
• Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.
•Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
•Nie ma potrzeby potwierdzania swojego udziału przed zawodami.
• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie zostaną wycofani z turnieju.
• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego
głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
Prezes Fundacji Kuźnia Talentów - Marzena Kurnicka

chess:manager