Czas na Kategorię

20.06
2021
Data
Nasielsk
POL
Vieta
25'
+5"
Laikas
5/5
Ratai

CZAS NA KATEGORIĘ
Turniej Szachowy w Gminie Nasielsk

I. Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców gminy Nasielsk i okolic.
• Rywalizacja sportowa.
• Propozycja spędzenia wolnego czasu.
• Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

II. Organizator
Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 20 czerwca 2021 r. (niedziela) w świetlicy wiejskiej w Konarach w godzinach
10:00 – 15:00. Lokalizacja: https://goo.gl/maps/AwJ3Eh2aJLrcgs397 Konary 39; 05-191 Nasielsk

IV. Warunki uczestnictwa
W turniejach mogą wziąć udział zawodnicy do lat 15 (szkoła podstawowa i młodsi) posiadający maksymalnie V kategorię szachową, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego głównego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• telefonicznie 506 659 852 lub mailem maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię
i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny zgłaszającego uczestnika).

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 25 minut + 5 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do 18.06.2021 r. (piątek).
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów – limit miejsc 32 osoby.

VII. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 10zł płatne gotówką w dniu zawodów.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX. Nagrody
Miejsca I-III – puchary, dyplomy
Miejsca IV-X – dyplomy
Dodatkowo:
• 3 nagrody rzeczowe przyznawane losowo wśród uczestników,
• puchar dla najmłodszego zawodnika,
• upominek dla wszystkich uczestników,
• certyfikat uzyskania kategorii szachowej.
Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania,
aż do skutku.

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich.
• pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• przez cały czas trwania turnieju uczestnicy znajdują się pod opieką rodziców.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
o utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
o korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
o przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager