European Open and Women Rapid & Blitz Chess Championships 2022 - BLITZ

Kontaktų forma

IA Tomasz Delega
Vyriausiasis arbitras

IA Michał Wejsig
Vyriausio arbitro pavaduotojas

wejszach@wp.pl

chess:manager