Turniej Halloweenowy

Turniej Halloweenowy
نتایج بعد از دور 5

chess:manager
نام خانوادگی ریتینگ امتیاز
1. Wilk Bruno 1000 5.0
2. Wieczorek Antonina 1000 4.0
3. Szastok Hanna 1000 3.0
4. Górecka Laura 1000 3.0
5. Kozłowski Wojciech 1000 2.5
6. Kaczyński Szymon 1000 2.5
7. Łysiuk Tomasz 1000 2.0
8. Gabrysiak, Izabela 1000 2.0
9. Szastok Tomasz 1000 1.0
10. Johan Marcel 1000 0.0
chess:manager