Mistrzostwa SP 26 w Poznaniu

Mistrzostwa SP 26 w Poznaniu
دور 3

chess:manager
# نام خانوادگی دور 3 نام خانوادگی
1. Korzystka, Maksymilian (1200) 1 : 0 Petrus Patryk (1000)
2. Balcerzak Damian (1000) 0 : 1 Balcerzak Adrian (1000)
3. Bielawski Patryk (1000) 1 : 0 Balcerzak Fabian (1000)
4. Szymankiewicz Wiktoria (1000) 0 : 1 Chełkowski Bartosz (1000)
5. Ciurzyński Marcel (1000) 1 : 0 Lick Remigiusz (1000)
6. Urbaniak Dominik (1000) 1 بدون حریف
chess:manager