23.05
2020
تاریخ
Gdańsk
POL
مکان ها
15'
زمان
0/1
دورها

فهرست شرکت کنندگان

نام خانوادگی ریتینگ
1. Oratovsky, Michael 2514
2. Van Wissen, Michiel 2284
2399
میانگین ریتینگ
46
میانگین سن
2
بازیکنان ریتینگ دار
2
federations
chess:manager