Po kategorię ze Skoczkiem i Górażdże #3

05.12
2021
Date
Nasielsk
POL
Place
15'
+15"
Tempo
6/6
Rounds

Lista startowa zamknięta.

Po kategorię ze Skoczkiem i Górażdże #3

I. Cel
• popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców gminy Nasielsk i okolic,
• rywalizacja sportowa,
• możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej,
• propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Tomasz Lisik, Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi

III. Termin i miejsce

Turniej odbędzie się 5 grudnia 2021 r. (niedziela) w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/cuzGPP4b4o9V6ftSA

Odprawa techniczna od godz. 9:30.
Rozpoczęcie I rundy o godz. 10:00.

IV. Warunki uczestnictwa

W turniejach mogą wziąć udział zawodnicy do lat 12-tu (rocznik 2009 i młodsi) posiadający maksymalnie IV kategorię szachową, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego głównego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• telefonicznie 506 659 852 lub mailem maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię
i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny zgłaszającego uczestnika).

V. System i tempo gry

• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 15 minut + 15 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.

VI. Terminarz

Zgłoszenia do turnieju do dnia 02.12.2021 r. (czwartek).
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów. Limit miejsc w turnieju wynosi 30 uczestników.

VII. Wpisowe

Turniej jest bezpłatny.
Turniej realizowany w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” organizowanego przez Fundację GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie.

VIII. Kolejność miejsc

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX. Nagrody

Miejsca I-III – puchary
Dodatkowo:
• nagrody rzeczowe przyznawane losowo wśród uczestników,
• pamiątkowe medale.
Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich.
• pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• przez cały czas trwania turnieju uczestnicy znajdują się pod opieką rodziców.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
o utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
o korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
o przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager