Mistrzostwa Polski Inwalidów w szachach błyskawicznych

13.03
2021
Date
Bydgoszcz
POL
Place
3'
+2"
Tempo
11/11
Rounds

REGULAMIN
Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach
11-14.III.2021, BYDGOSZCZ

I. CEL ZAWODÓW
1. Propagowanie sportu jako skutecznego środka rehabilitacji.
2. Popularyzacja szachów sportowych
3. Zwiększenie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.
4. Wyłonienie indywidualnych i drużynowych Mistrzów Polski w szachach szybkich i błyskawicznych,
wśród osób niepełnosprawnych z ograniczoną sprawnością narządu ruchu oraz innymi schorzeniami wewnętrznymi.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax: 52 588-08-34, 696-949-500, e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl
III. TERMIN I MIEJSCE
1. 11-14.III.2021 r. BYDGOSZCZ
2. Zawody odbędą się na Kompleksie Sportowym ZAWISZA, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
- Hala Sportów dla Osób Niepełnosprawnych (w budynku klubu START)
3. Zakwaterowanie i wyżywienie, HOTEL ZAWISZA, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
ZADANIE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW:
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
IV. UCZESTNICTWO
1. W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności:
- zawodnicy ze schorzeniem aparatu ruchu,
- zawodnicy ze schorzeniami wewnętrznymi.
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i książeczki sportowe.
Zawodnicy zobowiązani są do opłaty 5 zł od osoby. za zgłoszenie turniejów do FIDE na konto
Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
bank : Santander Bank Polska S.A nr konta : 57 1090 1072 0000 0001 1392 4527
do dnia 05.III.2021 roku
3. Ustalenie składu imiennego drużyn należy do kompetencji kierownika ekipy przy zachowaniu powyższych
warunków.
4. Drużyna nie może liczyć mniej niż 2 osoby.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia większej ilości zawodników.

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wraz ze skanami orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników poszczególnych reprezentacji muszą być przesłane do dnia 05.III.2021r. na adres:
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax: 52 588-08-34, 696-949-500, e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl
Należy załączyć DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM I LISTĄ OBECNOŚĆI.

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

W ramach turniejów zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:
- A (niepełnosprawni ze schorzeniami narządu ruchu)
- B (niepełnosprawni z pozostałymi schorzeniami wewnętrznymi).
Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich rozegrane zostaną na dystansie 9 rund, tempem 20 minut plus 10 sekund na ruch dla zawodnika.
Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych rozegrane zostaną na dystansie 11 rund tempem 3 minuty plus 2 sekundy na ruch dla zawodnika.
Kojarzenia przeprowadzane będą systemem szwajcarskim, przy użyciu programu ChessManager.
Kolejność na liście startowej ustalona zostanie w oparciu o listę rankingową FIDE.
(w pierwszej kolejności szachów szybkich lub odpowiednio szachów błyskawicznych), następnie ranking lokalny, posiadany tytuł (kategoria szachowa), losowanie.
Mistrzostwa Polski rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy gry FIDE.
W Mistrzostwach szachów szybkich dopuszcza się do 10 minut spóźnienia na rundę.

VII. PUNKTACJA

W klasyfikacji indywidualnej, w przypadku równej ilości punktów,
o kolejności zajętych miejsc decydować będzie:
· Buchholz średni,
· Buchholz pełen,
· progres,
· liczba zwycięstw.

Oddzielna klasyfikacja dla:
– A- zawodników ze schorzeniem aparatu ruchu,
– B - zawodników ze schorzeniami wewnętrznymi.,
- C - junior do lat 20 (narząd ruchu, schorzenia wewnętrzne)
- D - kobiet OPEN (narząd ruchu, schorzenia wewnętrzne)

W klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski do wyników zaliczone będą punkty 3 najlepszych zawodników klasyfikowanych indywidualnie. W przypadku równej ilości punktów, o zajętym przez drużynę miejscu decydować będzie wynik najlepszego zawodnika drużyny z klasyfikacji indywidualnej.

VIII. SĘDZIOWANIE

Skład sędziowski uprawniony do prowadzenia zawodów posiada:
- ważną licencję PZSzach,
- uregulowaną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2021r.
- od orzeczeń sędziów asystentów, zawodnikom służy prawo odwołania się do sędziego głównego, natychmiast po zaistnieniu konfliktowej sytuacji,
- werdykt sędziego głównego jest ostateczny, nie podlegający apelacji.

IX. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz organizacją Mistrzostw Polski pokrywa Organizator ze środków otrzymanych z: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Koszty związane z dojazdem na Mistrzostwa pokrywają jednostki delegujące.

X. NAGRODY
1. Medale i dyplomy dla 3 pierwszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej:
- schorzenia narządu ruchu,
- schorzenia wewnętrzne.
2. W klasyfikacji drużynowej przewidziane są puchary dla 3 pierwszych drużyn.

XI. INNE USTALENIA
1. Za bezpieczeństwo zawodników odpowiadają: sędzia główny, obsługa medyczna, kierownicy i trenerzy ekip.
2. Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.chessmanager
3. Listę uczestników ustala organizator. Jest ona ograniczona, ponieważ w zawodach może wystartować maksymalnie 70 zawodników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i jego ostateczną interpretację.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.
Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – ważność 6 miesięcy. Brak ważnych badań lekarskich eliminuje zawodnika z udziału w zawodach.
W zgłoszeniach imiennych prosimy o podanie numerów orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych uczestników zawodów. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie zeskanowanych orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych zawodników, podpisana lista uczestnictwa w zawodach oraz oświadczenie beneficjenta ostatecznego zadania o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz PFRON - DOKUMENTY W ZAŁĄCZNIKU.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW
MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZACHACH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax: 52 588-08-34, 696-949-500, e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl
1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
- art., 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,
- art. 6. ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu bezpośredni naszych produktów i usług, badanie preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów, wsparcie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- art. 9 ust.1 lit. a i d RODO w związku z prowadzoną działalnością statutową polegającą na wsparciu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową stowarzyszenia polegającą na wsparciu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – podwykonawcy, podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, transportowe oraz kurierskie na rzecz Administratora
ORGANIZATOR

PROGRAM
Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach
11-14.III.2021 BYDGOSZCZ
TERMIN I MIEJSCE
1. 11-14.III.2021 r. BYDGOSZCZ
2. Zawody odbędą się na Kompleksie Sportowym ZAWISZA, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
- HALA SPORTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3. Zakwaterowanie i wyżywienie, HOTEL ZAWISZA, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz

Dzień 11.III.2021 r. (czwartek)

Przyjazd ekip - do godz. 18:00
Kolacja - 18:00 – 20:30
Odprawa techniczna - 20:00 HOTEL ZAWISZA – SALA BOCZNA

Dzień 12.III.2021 r. (piątek) – szachy szybkie P’30 z tempem 20 minut + 10 sekund na ruch.

Śniadanie - 7:00 – 9:00
I runda - 09:15 – 10:15
II runda - 10:30 – 11:30
11:35 UROCZYSTE OTARCIE MISTRZSTW POLSKI
OBIAD 12.30 – 15.00
III runda - 12:00 – 13:00
IV runda - 13:15 – 14:15
V runda - 15:45 – 16:45
Kolacja - 18:00 – 20:30
Dzień 13.III.2021 r. (sobota) – szachy błyskawiczne P’5 z tempem 3 minuty +2 sekundy na ruch.
Śniadanie - 07:00 – 09:00
Rundy I – XI - 09:30 – 13:30
OBIAD 13.00 – 15.00
– szachy szybkie – ciąg dalszy
VI runda - 16:00 – 17:00
VII runda - 17:15 – 18:15
Kolacja - 18:00 – 20:30
Dzień 14.III.2021 r. (niedziela) – szachy szybkie – ciąg dalszy

Śniadanie - 07:00 – 09:00
VIII runda - 09:30 – 10:30
IX runda - 10:45 – 11:45
12:30 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW POLSKI I DEKORACJA ZAWODNIKÓW
13.00 – 15.00 OBIAD i WYJAZD ZAWODNIKÓW
ORGANIZATOR

chess:manager