Solar Mikoszewo Blitz 2020

28.08
2020
Date
Mikoszewo
POL
Place
3'
+2"
Tempo
6/6
Rounds
chess:manager