III Ogólnopolski Turniej Szachowy im. Platona Pleskacza

01.12
2019
Date
Odolanów
POL
Place
10'
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Dudziński, Piotr 2329 6.5
2. Kowalczyk, Mariusz 2101 6.0
3. Rosik, Jakub 1841 5.0
4. Matela, Krzysztof 1685 5.0
5. Grzesiek, Kamil 1474 5.0
See all 35 players

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY IM. PLATONA PLESKACZA
Odolanów, 1 grudnia 2019 r.
REGULAMIN
I. Cele Turnieju:
1. Popularyzacja sportu szachowego.
2. Promowanie wartości intelektualnych.
3. Integracja środowiska szachowego.
4. Integracja środowiska lokalnego.
II. Organizatorzy Turnieju:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie.
2. Ostrowskie Towarzystwo Szachowe.
3. Miejsko - Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie.
III. Koordynator: Ewa Wieja, tel. 690498544.
IV. Miejsce:
Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie, ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów.
V. Adresat: turniej otwarty, indywidualny.
VI. Termin: 1 grudnia 2019 r. (niedziela).
1. Rozpoczęcie zapisów - od 9.00.
2. Rozpoczęcie turnieju - 10.00.
3. Wręczenie pucharów i nagród - około 14.30.
VII. System rozgrywek:
1. System szwajcarski na dystansie 7 rund po 10 min. dla każdego zawodnika.
2. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności:
 Bucholtz skrócony,
 Bucholtz pełny,
 Progress,
 liczba zwycięstw.
3. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach.
VIII. Sędzia: Szymon Pieczewski.
IX. Nagrody:
1. Puchary i dyplomy za I, II, III miejsce.
2. Przewidziane są nagrody pieniężne.
X. Wpisowe:
1. 10 zł dla juniora, 15 zł dla seniora płatne na sali przed rozpoczęciem rozgrywek.
2. Z wpisowego zwolnieni są uczniowie szkół z terenu Gminy i Miasta Odolanów.
XI. Zgłoszenia do turnieju:
1. Drogą mailową na adres ewawieja@poczta.fm (w temacie proszę podać TURNIEJ PLESKACZA).
2. Bezpośrednio w dniu turnieju.
XII. Organizator zapewnia sprzęt szachowy oraz drobny poczęstunek.
XIII. Imprezy towarzyszące:
1. Turniej warcabowy,
2. Turniej gier planszowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Załącznik nr 1
do Regulaminu

I. Informacja o wykorzystaniu wizerunku:
1. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
2. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
3. korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
II. Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie reprezentowana przez dyrektora Ewę Wieję z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 121, 63-430 Odolanów.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail: w_dolata@wp.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły, na podstawie art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Do zakresu danych zalicza się: imię, nazwisko i inne dane niezbędne do organizacji turnieju.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu tych danych oraz innym podmiotom, na podstawie odrębnych umów.
6. Jeśli dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej w związku z organizacją pracy szkoły, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani jak i o przysługujących Wam prawach.
7. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcję kancelaryjna oraz instrukcją archiwizacji.
8. Posiadają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do treści danych swojego dziecka oraz do ich sprostowania.
9. Przetwarzanie danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. i innych przepisów wykonawczych do ustawy.
11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
12. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.

chess:manager