Przedszkoliada Szachowa Kuźni Talentów w Białymstoku

12.06
2021
Date
Białystok
POL
Place
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLIADY SZACHOWEJ KUŹNI TALENTÓW W BIAŁYMSTOKU – 12.06.2021

I. CEL ZAWODÓW:

• Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci oraz podnoszenie umiejętności gry.
• Umożliwienie rywalizacji sportowej początkującym szachistom oraz zbierania doświadczeń turniejowych.
• Wspieranie rozwoju uzdolnionych dzieci.
• Pożyteczne spędzenie wolnego czasu.

II. MIEJSCE ROZGRYWEK:

• Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku, ul. Zielna 16 (sala teatralna)

III. ORGANIZATOR:

• Fundacja Kuźnia Talentów w Białymstoku, Marzena Kurnicka - tel. 505 181 685
• Sędzia główny: Piotr Chilkiewicz

IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW:

• Startują wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z województwa podlaskiego urodzeni w 2014 roku i młodsi. Limit miejsc na turnieju wynosi 65 – decyduje kolejność zgłoszeń.
• Klasyfikacja drużynowa przedszkoli

V. SYSTEM GRY:

• 7 rund systemem szwajcarskim.
• Tempo gry: po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.
• Dziewczęta i chłopcy grają w jednej grupie.
• Początek gry o godzinie 14:00.
• Zapisy oraz wpisowe w wysokości 40 zł przyjmowane będą do piątku przed turniejem poprzez:
- serwis turniejowy: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5506807231414272/signup
• Szczegółowe wyniki:
- na stronie internetowej Kuźni Talentów: www.kuzniatalentow.com.pl oraz na facebooku
- serwis turniejowy: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5506807231414272

VI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW:

• Klasyfikacja indywidualna:
- O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.
- W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decydują kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.

• Klasyfikacja drużynowa:
- O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez najlepszych reprezentantów danego przedszkola (po dwie dziewczynki i dwóch chłopców).
- W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwa lub więcej przedszkola, o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

VII. WPISOWE:

• Wpisowe od zawodnika wynosi 40 zł i należy je wpłacić do piątku przed turniejem na: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5506807231414272/signup . W miejscu uwagi należy podać nazwę przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

VIII. NAGRODY INDYWIDUALNE:

• Puchary za miejsca I-III, dyplomy, medale i upominki dla wszystkich uczestników.

IX. NAGRODY W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ PRZEDSZKOLI:

Puchary i dyplomy za miejsca I-III

X. USTALENIA KOŃCOWE:

• W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.
• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie.
• Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
• Szczegółowe wyniki będą publikowane na stronach: www.kuzniatalentow.com.pl oraz na facebooku Kuźni Talentów w Białymstoku
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego komunikatu organizacyjnego.
• Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.
•Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
• W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez rganizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
•Nie ma potrzeby potwierdzania swojego udziału przed zawodami.
• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie zostaną wycofani z turnieju.
• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Prezes Fundacji Kuźnia Talentów - Marzena Kurnicka

chess:manager