Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Dziewczęta do lat 12

01.04.2017
08.04.2017
Date
Drzonków
POL
Place
90'
+30"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Wikar, Martyna 1783 8.0
2. Goraj, Barbara 1707 7.0
3. Rejniak, Zuzanna 1605 7.0
4. Krzyżosiak, Anna 1507 6.0
5. Gaj, Magdalena 1407 6.0
See all 46 players

Sobota 1.04.2017

14.00 – 18.00

Przyjazd i weryfikacja ekip

19.00

Centralne otwarcie OOM – hala tenisowa

21.00

Konferencja techniczna – Transgraniczna Akademia Sportu

Niedziela 2.04.2017

09.30 – 13.30

I runda

Poniedziałek 3.04.2017

09.30 – 13.30

II runda

15.30 – 19.30

III runda

Wtorek 4.04.2017

09.30 – 13.30

IV runda

Środa 5.04.2017

09.30 – 13.30

V runda

Czwartek 6.04.2017

09.30 – 13.30

VI runda

15.30 – 19.30

VII runda

Piątek 7.04.2017

09.30 – 13.30

VIII runda

Sobota 8.04.2017

09.30 – 13.30

IX runda

14.30

Uroczyste zamknięcie OOM - wręczenie medali i pucharów

15.30

Wyjazd ekip

REGULAMIN

1. CELE

1.1 Wyłonienie mistrzów Polski Juniorów do 12 i 14 lat
1.2 Podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży
1.3 Popularyzacja szachów

2. TERMIN I MIEJSCE

2.1. Termin i miejsce: 2-8.04.2017 Drzonków. Przyjazdy 01.04.2017.

3. ORGANIZATORZY

3.1. Organizatorem jest Lubuska Federacja Sportu.

4. UCZESTNICTWO

4.1. prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku (do 12 i 14 lat), posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach, którzy spełniają jedno z kryteriów:
4.1.1. aktualni medaliści (reprezentanci Polski) Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów;
4.1.2 32 uczestników wyłonionych z 8 eliminacji strefowych (po 4 z każdej strefy);
4.1.3. 10 finalistów poprzednich finałów – po 5 najlepszych z każdego rocznika;
4.1.4. 4 najlepszych z „Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów”;
4.1.5. ilość awansujących z „Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów” stanowi dopełnienie ilości dotychczas zakwalifikowanych do 46 w każdej z grup dziewcząt i chłopców;
4.1.6. w przypadku rezygnacji zawodników z udziału w mistrzostwach rezerwowymi są zawodnicy, którzy nie uzyskali awansu w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w kolejności zajętych miejsc.
4.2 Lista uprawnionych do startu w finałach OOM jest publikowana na stronie
internetowej PZSzach.
4.3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie:
4.3.1. legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości,
4.3.2. pisemnego oświadczenia opiekuna wojewódzkiego (względnie rodzica) o opiece nad zawodnikiem przez całe zawody.
4.4. Zawodnicy, którzy z różnych przyczyn (poza dyscyplinarnymi) utracili możliwość reprezentowania swojego klubu, bądź których klub nie opłacił składek za rok 2016 (lub lata wcześniejsze), startują pod szyldem swojego wojewódzkiego związku szachowego i mają obowiązek opłacić indywidualną składkę członkowską w PZSzach zgodnie z KOF.
4.5. W uzasadnionych wysokim poziomem sportowym przypadkach, Wiceprezes PZSzach. ds. Młodzieżowych może wyrazić zgodę na przejście reprezentanta Polski do wyższej grupy wiekowej (lub przejście dziewczynki do grupy chłopców) jednak bez prawa powrotu do „własnej grupy” w tym samym roku kalendarzowym.
4.6. W czasie odprawy technicznej opiekunowie potwierdzają udział uprawnionych do gry zawodników. W wyjątkowych, losowych sytuacjach decyzję o ewentualnym udziale w zawodach podejmuje Sędzia Główny na podstawie zgłoszenia telefonicznego (jednak dokonanego nie później niż do zakończenia odprawy technicznej). Zawodnik nie potwierdzony traci prawo udziału w mistrzostwach.

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 9 rund w 7 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami gry FIDE oraz Kodeksem Szachowym w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.

6. TEMPO GRY:

90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

7. ZGŁOSZENIA

Organizator wydaje komunikat organizacyjny i zamieszcza go na stronieinternetowej PZSzach.
Potwierdzenia udziału zawodników dokonują Wojewódzkie Federacje Sportu (WFS) w sposób określony przez Organizatora w komunikacie organizacyjnym.
Jednostka delegująca (WZSzach.) podaje jednocześnie do WFS dane opiekuna wojewódzkiego oraz każdego zawodnika.

8. FINANSOWANIE

8.1. Koszty organizacji oraz uczestnictwa zawodników i opiekunów wojewódzkich w ilości ustalonej przez regulamin ponosi organizator. Turniej klasyfikowany jest w rankingu FIDE, a wszystkie wynikające z tego tytułu koszta pokrywa PZSzach. Koszty uczestnictwa dodatkowych trenerów i opiekunów ponoszą delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki szachowe lub rodzice.
8.2. Organizator – na własny koszt - ma obowiązek zagwarantowania pobytu 2 przedstawicielom PZSzach.

9. OCENA WYNIKÓW

9.1. Klasyfikacja końcowa finalistów ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów:

9.2. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o tytule mistrza Polski zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; dalsze lokaty będą dzielone.

10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

10.1. Zwycięzcy turniejów zdobywają tytuły Mistrzów Polski Juniorów Młodszych.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale i puchary, wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy. Organizator funduje nagrody rzeczowe dlaczołowych zawodników w każdej z grup.
10.2. Mistrzowie Polski Juniorów mają prawo wyboru startu w MŚJ lub MEJ. Na podjęcie decyzji otrzymują dwa tygodnie od rozegrania zawodów finałowych. Po upływie tego czasu mistrzowie Polski juniorów startują w MŚJ.
10.3. Zawodnicy którzy zajęli miejsca 1-6 mają prawo wnioskowania o start w Mistrzostwach Świata Juniorów, 1-10 w Mistrzostwach Europy Juniorów. Szczegółowe zasady określa „Regulamin Kadry Narodowej Juniorów”.
10.4. Prawo startu w OOM w 2018 roku – o ile MSiT nie dokona zmian w tym zakresie - mają: po 5 najlepszych zawodników z roczników: 2004, 2005, 2006. Prawo startu w MPJ do lat 16 w 2018 ma 5 najlepszych zawodników z rocznika 2003.
10.5. Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzone są klasyfikacje zespołowe dla województw i klubów. Dla dyscypliny OOM w sportach halowych ustalono następujące siatki punktowe:
JUNIORZY do 12 lat (oddzielnie dziewczęta i chłopcy)

Lok.

1

2-3

4-8

9-16

17-24

25-40

Suma

Pkt.

6

5

4

3

2

1

92

JUNIORZY do 14 lat (oddzielnie dziewczęta i chłopcy)

Lok.

1

2

3

4-5

6-10

11-16

17-24

25-40

Pkt.

9

7

6

5

4

3

2

1

Obliczenia uwzględniające punktację indywidualną, klubów i województw wykonuje Sędzia Główny zawodów i przesyła, w terminie 7 dni od zakończenia imprezy, ich wyniki do weryfikacji przez Wiceprezesa PZSzach ds. Młodzieżowych, który przekazuje je do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie - Zespół Kontrolingu i Analiz Ekonomiczno-Funkcjonalnych, tel./fax: +48 22 529 89 21 e-mail wyniki@sportmlodziezowy.pl

11. SĘDZIOWANIE

11.1. W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
11.2. Finały OOM prowadzi sędzia główny posiadający, co najmniej klasę państwową, z pomocą sędziów asystentów posiadających minimum II klasę sędziowską. Sędziów zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sędziego głównego przez Kolegium Sędziów PZSzach. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz opłaty roczne.
11.3. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
11.4. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
11.5. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego rundowego do sędziego głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.
11.6. Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania finałów ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
11.7. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją rankingową FIDE, w tym: zawierać pełne tabele turniejowe z ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, klasę sportową i partie w formacie pgn.

12. SPRAWY WYCHOWAWCZE

12.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie wojewódzcy (względnie rodzice), we współpracy z Organizatorem.
12.2. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Obowiązkiem organizatora jest codzienne umieszczanie na ogólnodostępnej stronie internetowej: wyników i kojarzeń oraz wszystkich partii w formacie pgn., oraz prowadzenie transmisji internetowej z czołowych szachownic.
13.2. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, rodzic, względnie WZSzach delegujący swoją reprezentację.

chess:manager