Nasielski Weekend Szachowy grupa C

20.11
2022
Date
Nasielsk
POL
Place
25'
+5"
Tempo
6/6
Rounds

NASIELSKI WEEKEND SZACHOWY

I. Cel
• organizacja turniejów szachowych,
• popularyzacja gry w szachy,
• rywalizacja sportowa,
• możliwość zdobycia norm dla tytułów i kategorii szachowych.

II. Organizator
Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2022r. w hali sportowej i budynku SP nr 1 w Nasielsku,
ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk. Lokalizacja na mapach google: https://goo.gl/maps/wmeW66UMaWgB4Usz6

IV. Kontakt
Sędzia główny: Maciej Kowalec (tel: 506 659 852; e-mail: maciek.kowalec@gmail.com)
Koordynator turnieju: Marcin Szarszewski (tel: 513 248 985; e-mail: ksz.skoczek@gmail.com)

V. Grupy turniejowe
• Turniej „A” dla zawodników z min. II kat. szachową – 19-20.11.2022r.
• Turniej „B” dla zawodników z min. rankingiem 1400pkt wg PZSzach – 19-20.11.2022r.
• Turniej „C” dla dzieci do lat 13-tu (r. 2009 i młodsi) z max. rankingiem 1400pkt wg PZSzach – niedziela 20.11.2022r.
• Turniej „D” dla kobiet z min. rankingiem 1250pkt wg PZSzach – 19-20.11.2022r.

VI. System rozgrywek i tempo gry

• Turniej A – Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE rozgrywany systemem
szwajcarskim na dystansie 5 rund (3 partie w sobotę + 2 partie w niedzielę).
Tempo gry wynosi 60 minut + 30 sekund za posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.
Możliwość uzyskania małej normy na I kategorię oraz tytuł kandydata na mistrza krajowego.

• Turniej B – Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (4 w sobotę + 3 w niedzielę).
Tempo gry wynosi 55 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.
Możliwość uzyskania normy na III i II kategorię szachową.

• Turniej C – Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Tempo gry wynosi 25 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.
Możliwość uzyskania normy na V i IV kategorię szachową.

• Turniej D – Turniej kobiecy rozgrywany systemem kołowym na dystansie 7 rund (4 w sobotę + 3 w niedzielę).
Przy większej liczbie zgłoszeń dopuszcza się zwiększenie liczby rund do 9 lub zmianę systemu na szwajcarski.
Tempo gry wynosi 55 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodniczkę na rozegranie partii.
Możliwość uzyskania normy na III i II kategorię szachową.

VII. Wpisowe
• Turniej A – 50zł od zawodnika (zawodnicy z tytułem GM i IM bez wpisowego).
• Turniej B – 30zł od zawodnika.
• Turniej C – 10zł od zawodnika (zwolnienie z opłaty dla zawodników biorących udział w konkursie plastycznym*).
• Turniej D – 30zł od zawodniczki.

Wpisowe płatne gotówką w dniu zawodów. * szczegóły pkt. XII

VIII. Nagrody
• Turniej A
I miejsce – 500zł + puchar
II miejsce – 350zł + puchar
III miejsce – 200zł + puchar
Najlepszy mieszkaniec gminy Nasielsk – 150zł

• Turniej B
Miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe

• Turniej C
Miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe

• Turniej D
Miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe

IX. Harmonogram
Sobota:
• godz. 9:15 – weryfikacja zawodników,
• godz. 9:50 – odprawa techniczna,
• godz. 10:00 – rozpoczęcie I rundy turniejów A, B i D.

Niedziela:
• godz. 9:30 – weryfikacja zawodników turnieju C,
• godz. 10:00 – rozpoczęcie turnieju C oraz kontynuacja turniejów A, B i D,
• ok. godz. 14:00 – dekoracja zwycięzców turnieju C,
• ok. godz. 14:15 – ogłoszenie wyników konkursu plastycznego,
• ok. godz. 15:00 – dekoracja zwycięzców turnieju B i D,
• ok. godz. 15:30 – dekoracja zwycięzców turnieju A.

X. Zgłoszenia
Termin zgłoszeń upływa 18 listopada 2022r.
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.
Zapisy poprzez portal www.chessmanager.com

Limit miejsc:
• Turniej A – 20 zawodników,
• Turniej B – 40 zawodników,
• Turniej C – 30 zawodników,
• Turniej D – min. 8 zawodniczek.

XI. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje:
• suma zdobytych punktów,
• wartościowanie Buchholza 1,
• wartościowanie Buchholza,
• wartościowanie Sonneborna-Bergera,
• progres,
• bezpośredni pojedynek,
• liczba zwycięstw.

XII. Konkurs plastyczny
Uczniów nasielskich szkół podstawowych oraz zawodników turnieju „C”
zapraszamy do wzięcia udziału w tematycznym konkursie plastycznym pn.:
„SPORT jest moją drogą, mówię STOP nałogom”
Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po dekoracji turnieju C.

XIII. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego oraz FIDE,
• w turnieju A, B i D obowiązuje prowadzenie zapisu partii,
• dziesięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię,
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów,
• przez cały czas trwania turnieju uczestnicy niepełnoletni znajdują się pod opieką rodziców,
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego,
• organizator zastrzega prawo wniesienia zmian do powyższego komunikatu,
• organizator ma prawo dopuścić do udziału w turnieju zawodników niespełniających wymogów rankingowych.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
o utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
o korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi
na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania
i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi)
zarejestrowanymi w związku z turniejem,
o przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju,
potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane
będą u organizatorów.

ZAWODY DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

chess:manager